Про кафедру

Кафедра біології та екології була створена в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника у вересні 1998 року під назвою “кафедра біології”. Оскільки статус класичного університету наш навчальний заклад здобув ще у 1992 році, то в річницю незалежності України було прийнято рішення відкрити в Прикарпатському університеті напрям підготовки “біологія”. Шість років наш університет працював без біологічної спеціальності. 1 вересня 1998 року завдяки зусиллям ректора університету академіка Кононенка В.І. та доктора біологічних наук Парпана В.І. була заснована кафедра біології на природничому факультеті, деканом якого був професор Сєльський В.К. Ця подія також співпала із 100-річчям відкриття професором Київського університету С. Навашиним подвійного запліднення у квіткових рослин. Кафедру біології очолив доктор біологічних наук Парпан В.І., а співробітниками були: доцент Жолобак Г.М., доцент Буняк В.І., доц. Маховська Л.Й. та лаборант Антків Н.Л. Було здійснено набір студентів на спеціальність “біологія” – 61 абітурієнт став студентом університету денного відділення. Одночасно було оголошено набір в аспірантуру за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка і першими аспірантами стали: Гнєзділова В.І., Челяк С.М., Савчук С.П. Через рік у 1999 році було відкрите заочне відділення спеціальності “біологія”. З року в рік кількість студентів зростала. Керівництво університету для потреб спеціальності у 2001 році виділило новий корпус по вул. Галицькій, 201. У 2002 році від кафедри біології відокремилась нова кафедра – кафедра біохімії, яку очолив доктор біологічних наук професор Лущак В.І. Того ж року при кафедрі біології відкрили спеціальність “лісове і паркове господарство” і вона була перейменована на кафедру біології та лісознавства. Пізніше, у 2006 році співробітниками кафедри була заснована кафедра лісознавства, яку очолила кандидат біологічних наук, доцент Гайдукевич М.Є. У 2008 році цю кафедру очолив доктор сільськогосподарських наук професор Калуцький І.Ф. У 2004 році при кафедрі біології була відкрита спеціальність “екологія”. У зв’язку з цим у 2006 році кафедра була перейменована на кафедру біології та екології. У цьому ж році в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника був створений Інститут природничих наук, який очолив професор Кланічка В. М. Інститут об’єднав спеціальності “Біологія”, “Екологія”, “Лісове і паркове господарство”, “Агрохімія і ґрунтознавство”, “Хімія”, “Фізика”, “Радіофізика”. А також була відкрита магістратура.
На кафедрі біології та екології з початку її створення були розпочаті наукові дослідження наступних напрямків: дендрологія, лісознавство, ботаніка, флористика, фауністика, орнітологія, ентомологія, популяційна біологія, генетика, фізіологія рослин, екологія.
Багато наукових досліджень проводяться на базі Ботанічного саду Прикарпатського національного університету, який був заснований на базі дендропарку “Дружба” ім. З. Павлика Прикарпатського університету. На сьогодні на території ботанічного саду зростає 155 видів і 27 форм деревних рослин. У ботанічному саду проводяться дослідження з інтродукції та акліматизації різних видів рослин, вивчення проблем культивування лікарських рослин, проблем озеленення урбоекосистем, селекції. На сьогодні ботанічний сад є природною лабораторією вивчення сукцесій, місцем проведення навчальних практик з ботаніки, зоології, екології.
При кафедрі у 2000 році був започаткований зоологічний музей. Протягом цих років в зоологічному музеї створені наукові та музейні ентомологічні колекції, що нараховують більше 16000 екземплярів комах з фауни України. Загалом у фондах музею є понад 800 видів комах. В зоологічному музеї ведуться наукові роботи по вивченню фауни Syrphidae, Noctuidae (s.1.), Geometridae, Taatredinidae, Carabidae, Cerambycidae, Tachinidae, Trichoptera Українських Карпат, проводяться дослідження природних та напівприродних популяцій комах, дослідження мікроеволюційних процесів та інші зоологічні дослідження.
За час існування кафедри розпочато формування наукового та навчального гербарію, який налічує понад 15 тисяч гербарних зразків з території області та суміжних територій, проводиться робота щодо впорядкування гербарію, визначення рослин та створення їх каталогу, у тому числі, і електронного варіанту. Розпочато роботу щодо складання конспекту флори Івано-Франківської області, продовжується формування, кадастру рідкісних та зникаючих видів рослин Івано-Франківщини.
На кафедрі працює студентська проблемна група з флористичних досліджень на території Івано-Франківщини, а також флористичний науковий гурток.
У 2004 році була створена лабораторія експериментальної біології та заповідної справи, завідувачем якої є Лисюк І.Б. В цій лабораторії проводяться наукові дослідження з таких наукових напрямків:
1. Моніторинг екологічної ситуації на території Івано-Франківської області.
2. Аналіз інформації та прогноз екологічного стану довкілля.
3. Екологічний моніторинг ґрунтів природно-заповідних територій Івано-Франківської області.
4. Вивчення фізіолого – біохімічних механізмів стійкості рослин до впливу абіотичних та біотичних факторів навколишнього середовища.

На базі лабораторії експериментальної біології та заповідної справи виконуються курсові, бакалаврські та дипломні роботи з фізіології рослин та екології.
У 2000 році на кафедрі біології та екології почав видаватися ”Вісник Прикарпатського національного університету. Серія біологія”. На сьогодні вийшло друком 17 номерів цього журналу. У ”Віснику” публікуються наукові статті напрямків ”Ботаніка”, ”Зоологія”, ”Біохімія”, ”Генетика”, ”Анатомія і фізіологія людини і тварин”, ”Екологія”, ”Палеонтологія”, ”Агрохімія”. У цьому журналі публікуються результати наукових досліджень викладачів, аспірантів та студентів університету.

Кафедра біології та екології здійснює наукову співпрацю з низкою наукових та природоохоронних установ України: Карпатським природним національним парком, із заповідником ”Горгани”, Карпатським біосферним заповідником, з Інститутом гірського лісівництва Імені П. Пастернака, з Івано-Франківським інститутом агропромислового виробництва Української академії аграрних наук, Івано-Франківським краєзнавчим музеєм, з Івано-Франківським державним медичним університетом та ін.
Кафедра брала участь у цілій низці різних наукових проектів та програм, зокрема у програмі вивчення та охорони пралісових екосистем Українських Карпат, у програмі дослідження біорізноманіття флори і фауни північно-східного макросхилу Українських Карпат. В рамках виконання наукових проектів здійснюються наукові експедиції в різні гірські райони, в тому числі дослідження проводились на гірських масивах Чивчини, Чорногора, Ґорґани, Мармароські Гори та ін.
За час роботи кафедри біології та екології, її співробітники опублікували більше 700 наукових праць в тому числі видали друком і були співавторами 37 монографій. Кафедра веде наукове співробітництво з різними закордонними міжнародними установами.
Науковою роботою на кафедрі кожного року активно займаються понад 100 студентів, які на основі своєї наукової роботи пишуть магістерські, дипломні і кваліфікаційні роботи. Щороку проводиться звітна наукова конференція викладачів і студентів, де обговорюються результати найкращих наукових робіт і публікуються в різних наукових журналах та збірниках.
На сьогодні на кафедрі працює 21 штатний викладач, з них: 2 – професори доктори біологічних наук, 14 – кандидати біологічних наук, 9 – доцентів кандидатів біологічних наук, 5 – викладачі, кандидати біологічних наук, 2 – асистенти, 1 – зав. лабораторією, 1 – старших лаборант, 1 – лаборант.
Кафедра біології та екології в майбутньому планує розширити коло наукових досліджень щодо вивчення впливу антропогенного тиску на екосистеми Карпат і Передкарпаття та моніторингу екосистем нашого регіону.